ราคาหลักทรัพย์:

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 42/2548
 • หลักสูตร CGI รุ่นที่ 3/2558

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ การแพทย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ประเภทธุรกิจ สาธารณูปโภค
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
ประเภทธุรกิจ -

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ

อายุ : 39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Seattle University, USA.
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 90/2554

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): 1.18 (ตนเองถือ 38,339,278 หุ้น คู่สมรสถือ 245,084 หุ้น)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน รองประธาน กรรมการ/กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - 2554 กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า จำกัด2
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ โฆษณาการตลาด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและตกแต่งภายใน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สโมสรกีฬา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย แอล พี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 91/2554

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): 41.71 (ตนเองถือ 1,360,338,437 หุ้น)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - 2554 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชินคาร่า จำกัด2
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ โฆษณาการตลาด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและตกแต่งภายใน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สโมสรกีฬา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย แอล พี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/ผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ สิ่งพิมพ์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรภาพบางพลีขนส่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ โลจิสติกส์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ
 

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 10/2547
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 102/2551

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): 0.38 (ตนเองถือ 12,288,190 หุ้น)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์
2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ โฆษณาการตลาด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและตกแต่งภายใน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สโมสรกีฬา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย แอล พี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้า
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ
 

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 91/2554

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ศันสนีย์ อุตสาหกรรม จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออก
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ สิ่งพิมพ์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไดนาสตี้ แอพพาเรล จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ
 

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร DAP รุ่น 91/2554
 • หลักสูตร DCP 192/2557

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - 2554 กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด3
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คอมพลีท ดาต้า ซิสเต็มส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 99/2551
 • หลักสูตร MFR รุ่นที่ 5/2550
 • หลักสูตร MIA รุ่นที่ 1/2550
 • หลักสูตร MIR รุ่นที่ 2/2551
 • หลักสูตร ACP รุ่นที่ 20/2551
 • หลักสูตร MFM รุ่นที่ 6/2554
 • หลักสูตร ACEP รุ่นที่ 15/2558
 • หลักสูตร RCC รุ่นที่ 20/2558

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - 2553 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด
ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน
2549 เจ้าหน้าที่บริหารสายงานวางแผน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 20/2545
 • หลักสูตร DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548
 • หลักสูตร ACPG รุ่นที่ 15/2557

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บูติค นิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ชมรมวาณิชธนกิจ
ประเภทธุรกิจ ชมรมด้านที่ปรึกษาทางการเงิน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คินเครด จำกัด
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Laws, Monash University, Melbourne, Australia

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2552 - ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
W&S International Law Office, Bangkok
2552 - 2554 Counsel
Hutchison CAT Wireless MultiMedia Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 2 บริษัท ชินคาร่า จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 3 มีการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ไปยัง บริษัท ชินคาร่า จำกัด ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ