ราคาหลักทรัพย์:

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ ตำแหน่ง
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 42/2548
 • หลักสูตร CGI รุ่นที่ 3/2558
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ การแพทย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ เหมืองแร่โปแตช
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
ประเภทธุรกิจ -
ปัจจุบัน กรรมการ
ส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประเภทธุรกิจ การศึกษา

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Seattle University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 90/2554

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): 0.01 (คู่สมรสถือ 245,084 หุ้น)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน รองประธาน กรรมการ/กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - 2554 กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า จำกัด2
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า แอร์พอร์ต จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ แมเนจเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ โฆษณาการตลาด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและตกแต่งภายใน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สโมสรกีฬา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ร้านอาหาร
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาย แอล พี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 91/2554

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): 36.22 (ตนเองถือ 1,361,174,032 หุ้น)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า แอร์พอร์ต จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ แมเนจเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มหานคร บีสโปค เทลเลอริ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ ตัดเย็บเสื้อผ้า
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ โฆษณาการตลาด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและตกแต่งภายใน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สโมสรกีฬา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โฟร์ทีน พอยท์ส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ร้านอาหาร
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย แอล พี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/ผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ สิ่งพิมพ์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรภาพบางพลีขนส่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ โลจิสติกส์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ
 

อายุ : 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 10/2547
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 102/2551

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์
2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ แมเนจเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ โฆษณาการตลาด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ออกแบบและตกแต่งภายใน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สโมสรกีฬา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย แอล พี จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชินคาร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จัดสรรปันส่วน จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - 2559 กรรมการ
บริษัท ลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้า

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ
 

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร DAP รุ่น 91/2554
 • หลักสูตร DCP 192/2557

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คอมพลีท ดาต้า ซิสเต็มส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 99/2551
 • หลักสูตร MFR รุ่นที่ 5/2550
 • หลักสูตร MIA รุ่นที่ 1/2550
 • หลักสูตร MIR รุ่นที่ 2/2551
 • หลักสูตร ACP รุ่นที่ 20/2551
 • หลักสูตร MFM รุ่นที่ 6/2554
 • หลักสูตร ACEP รุ่นที่ 15/2558
 • หลักสูตร RCC รุ่นที่ 20/2558

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 20/2545
 • หลักสูตร DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548
 • หลักสูตร ACPG รุ่นที่ 15/2557

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บูติค นิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คินเครด จำกัด
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ
2547 - 2559 รองประธานกรรมการ
ชมรมวาณิชธนกิจ
ประเภทธุรกิจ ชมรมวาณิชธนกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Laws, Monash University, Melbourne, Australia
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย

สัดส่วนการถือหุ้น1 (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
W&S International Law Office, Bangkok
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

หมายเหตุ

 • 1 นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางกิตติยา โตธนะเกษม กรรมการ และกรรมการอิสระ
 

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขา Business Administration, University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2548
 • หลักสูตร DCP รุ่นที่ 76/2549
 • หลักสูตร RNG รุ่นที่ 4/2556
 • หลักสูตร RCP ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2559 – เม.ย. 2561 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส CFO ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2540 – เม.ย. 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานการเงิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

-->