ราคาหลักทรัพย์:

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทๆ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคู่ร่วมกัน ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว*

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

  • บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว*

  • สำหรับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 100 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ ทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว*

  • *หมายเหตุ:
    โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญา เงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

  • อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทร่วม มีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ยืม ธนาคาร กล่าวคือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันจะไม่จ่ายเงินปันผล หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือ ผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นในช่วงระยะเวลาการกู้ยืม

  • ทั้งนี้ เพซวัน เพซทู เพซทรี และพีอาร์อี จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าจะได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืม
    ผู้ถือหุ้น และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว