ราคาหลักทรัพย์:

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
(เดิมชื่อ บริษัท ชินคาร่า จำกัด)
ชื่อภาษาอังกฤษ PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่พักอาศัยและโรงแรมระดับหรู การให้บริการและธุรกิจค้าปลีก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัท 0107554000232
เว็บไซต์ http://www.pacedev.com
โทรศัพท์ +66 (0) 2 654 3344
โทรสาร +66 (0) 2 654 3323