ราคาหลักทรัพย์:

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: พันบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
30 มิ.ย.60
"ยังไม่ไดต้ รวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
31 ธ.ค.59
"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 12,813,692 12,413,883
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 24,212,255 19,417,278
รวมสินทรัพย์ 37,025,947 31,831,161
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สิน    
หนี้สินหมุนเวียนรวม 20,786,312 21,895,126
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 9,341,512 8,246,822
รวมหนี้สิน 30,127,824 30,141,948
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 3,758,028,197 หุ้น หุ้นละ 1 บาท) 3,758,028 3,758,028
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,881,979 1,689,212
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 16,144 1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,898,123 1,689,213
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,025,947 31,831,161


หน่วย: พันบาท

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.
2560 2559
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 1,692,466 969,280
รายได้จากการขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม 801,528 745,008
รายได้ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า 9,166 30,639
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย (1,274,445) (697,596)
ต้นทุนขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม (439,155) (375,072)
กำไรขั้นต้น 789,560 672,259
กำไร (ขาดทุน) รวมสำหรับงวด    
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,310,482 (640,543)
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 77 -
  5,310,559 (640,543)