ราคาหลักทรัพย์:

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: บาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
31 ธ.ค.60
"ตรวจสอบแล้ว"
31 ธ.ค.59
"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 14,342,081,675 15,733,342,297
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 18,080,544,868 16,097,818,389
รวมสินทรัพย์ 32,422,626,543 31,831,160,686
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สิน    
หนี้สินหมุนเวียนรวม 19,959,255,127 21,895,126,012
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 10,201,437,522 8,246,821,973
รวมหนี้สิน 30,160,692,649 30,141,947,985
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 3,758,028,197 หุ้น หุ้นละ 1 บาท) 3,758,028,197 3,758,028,197
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,246,941,944 1,689,211,601
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 14,991,950 1,100
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,261,933,894 1,689,212,701
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,422,626,543 31,831,160,686


หน่วย: บาท

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.
2560 2559
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 5,923,764,951 1,375,102,102
รายได้จากการขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม 3,141,698,857 3,235,503,278
รายได้ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า 32,077,178 771,275,082
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย (4,451,245,960) (1,029,453,687)
ต้นทุนขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม (1,658,267,989) (1,649,415,314)
กำไรขั้นต้น 2,988,027,037 2,703,011,461
กำไร (ขาดทุน) รวมสำหรับงวด 171,117,480 (2,326,397,565)
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 290,750 -
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทย่อย 171,408,230 (2,326,397,565)