ราคาหลักทรัพย์:

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: พันบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
30 ก.ย. 60
"ยังไม่ไดต้ รวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
31 ธ.ค.59
"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 10,975,573 12,413,883
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 25,225,084 19,417,278
รวมสินทรัพย์ 36,200,657 31,831,161
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สิน    
หนี้สินหมุนเวียนรวม 20,519,880 21,895,126
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 9,779,138 8,246,822
รวมหนี้สิน 30,299,018 30,141,948
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 3,758,028,197 หุ้น หุ้นละ 1 บาท) 3,758,028 3,758,028
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,884,563 1,689,212
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 17,076 1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,901,639 1,689,213
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,200,657 31,831,161


หน่วย: พันบาท

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.
2560 2559
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 1,359,835 71,237
รายได้จากการขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม 702,338 696,315
รายได้ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า 9,402 5,581
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย (1,069,574) (59,442)
ต้นทุนขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม (395,604) (350,272)
กำไรขั้นต้น 606,397 363,419
กำไร (ขาดทุน) รวมสำหรับงวด (960,779) (798,716)
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (961,711) (798,716)
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทย่อย 932 -