ราคาหลักทรัพย์:

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: พันบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
30 มิ.ย. 61
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
31 ธ.ค.60
"ตรวจสอบแล้ว"
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 14,123,008 14,342,082
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,530,362 18,080,545
รวมสินทรัพย์ 23,653,370 32,422,627
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สิน    
หนี้สินหมุนเวียนรวม 15,440,387 19,959,255
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 5,914,262 10,201,438
รวมหนี้สิน 21,354,649 30,160,693
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 11,538,690,551 หุ้น หุ้นละ 1 บาท)
(31 ธ.ค. 2560: 3,758,028,197 หุ้น หุ้นละ 1 บาท)
11,538,691 3,758,028
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,298,720 2,246,942
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1 14,992
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,298,721 2,261,934
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,653,370 32,422,627


หน่วย: พันบาท

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.
2561 2560
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 4,628,485 1,692,466
รายได้จากการขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม 568,409 801,528
รายได้ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า 8,275 9,166
ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย (3,546,678) (1,274,445)
ต้นทุนขายสินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม (298,432) (439,155)
กำไรขั้นต้น 1,360,059 789,560
กำไร (ขาดทุน) รวมสำหรับงวด 217,104 3,915,359
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 216,087 3,915,282
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทย่อย 1,017 77