ราคาหลักทรัพย์:

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัทพ์ : +66 (0) 2 654 3344       โทรสาร : +66 (0) 2 654 3323

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  +66 (0) 2 654 3344 # 119

  ir@pacedev.com

อีเมล์ :
ชื่อ - สกุล :
ประเทศ :
หัวข้อ :
ข้อความ :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้