ราคาหลักทรัพย์:

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี 4,683,522,096 40.59
2. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 832,974,012 7.22
3. นาง ยุพา เตชะไกรศรี 489,087,252 4.24
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 455,057,512 3.94
5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 400,000,000 3.47
6. OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT 344,810,200 2.99
7. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 342,570,000 2.97
8. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 334,673,800 2.90
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 323,800,000 2.81
10. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 152,230,000 1.32