ราคาหลักทรัพย์:

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 1,428,037,505 38.00%
2. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 269,548,004 7.17%
3. นางยุพา เตชะไกรศรี 144,224,814 3.84%
4. Bell Investments Limited 134,026,000 3.57%
5. นายสุเมธ เตชะไกรศรี 111,272,446 2.96%
6. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 99,299,424 2.64%
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 90,090,000 2.40%
8. ROSALIND DEVELOPMENT LTD. 83,686,410 2.23%
9. นายเศกสรร เศรษฐสกล 82,521,300 2.20%
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S 79,208,300 2.11%