ราคาหลักทรัพย์:

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี 1,361,174,032 36.22%
2. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 277,658,004 7.39%
3. นาง ยุพา เตชะไกรศรี 156,289,114 4.16%
4. BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 114,179,600 3.04%
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 103,619,310 2.76%
6. นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 100,000,000 2.66%
7. นาย สุเมธ เตชะไกรศรี 99,272,446 2.64%
8. นาย สมศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร 69,622,335 1.85%
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 64,403,938 1.71%
10. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 55,948,700 1.49%