ราคาหลักทรัพย์:

การจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ

การแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ PDF
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (แก้ไข) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รุ่นที่ 1 (PACE-W1)
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PACE-W1)
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รุ่นที่ 2 (PACE-W2)
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2)
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ใบนำฝากแบบ Bill Payment ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด